قرآن و پلورالیسم دینی
93 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » بهمن 1380 - شماره 5 » (12 صفحه - از 3 تا 14)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: نظریه پلورالیزم، حقیقت و رستگاری را منحصر در دین خاصی نمی‏داند و همه ادیان را به طور نسبی از حقیقت مطلق بهره‏مند می‏داند. برخی از متفکران نیز این نظریه را برگزیده و به استناد بعضی از آیات قرآن که صراط مستقیم در آنها به صورت نکره آمده است بر اثبات تعدد و تکثر صراط مستقیم پای فشرده‏اند، نگارنده در پی آن است که اثبات کند پلورالیزم دینی از دیدگاه قرآن مردود بوده و صراط مستقیم یگانه است و تعدد و تکثری در آن راه ندارد. در این راستا به نقد نظریه صراطهای مستقیم پرداخته و شواهدی از سخنان متفکران آورده و اثبات نموده است که با آمدن شریعت جدید الهی، شریعتهای پیشین منسوخ گردیده و معیار حق و باطل، شریعت اسلام است که هم جهانی است و هم جاودانی.