سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کیهان اندیشه  
علمی پژوهشی 
 
 
مقاله نویسی  
همکاری 
مجله نور علم  
علمی پژوهشی 
 
 
مقاله نویسی  
همکاری 
مجله تخصصی علم کلام اسلامی  
علمی پژوهشی 
 
 
مقاله نویسی 
همکاری 
مجله پیام حوزه ،کتاب نقد ،کیهان فرهنگی  
علمی پژوهشی 
 
 
مقاله نویسی 
تدریس 
حوزه علميه قم و مراكز تخصصي و آموزش عالي  
مدرس 
 
 
الهيات و معارف اسلامى